Bookmark and Share

Vedtægter

Vedtægter 2015
 
1. Adresse
Foreningen NORDVESTKUNST er et netværk hjemmehørende i de tre nye nordvestjyske kommuner:
Lemvig-Thyborøn, Struer og Holstebro (efter strukturreformen 2007). Postadresse er hos formand og
sekretær.
 
2. Formål
Foreningen er stiftet for at støtte udviklingen i nordvestjysk kunst og kunsthåndværk. Det er et
netværk mellem kunstnere, kunsthåndværkere og Gallerier.
Foreningen skal bruges til erfaringsudveksling og dialog samt til at afholde fællesudstillinger
Foreningen skal give plads til dialog omkring konkrete projekter.
Medlemmerne skal se hinanden som potentielle samarbejdspartnere.
Konkurrence medlemmerne imellem skal gå på at få de bedste produkter og værker frem.
Mere konkret skal foreningen:
- Øge mulighed for at finde nye samarbejdspartnere inden for området.
- Synliggøre medlemmets kompetencer.
- Øge mulighed for deltagelse i nationale og internationale aktiviteter og projekter.
- Fremme hurtigere adgang til øvrige relevante informationer og rådgivning.
- Minimere forbrug af tid og penge på markedsføring og markedsundersøgelser
- Styrke samarbejde mellem alle typer kunst og kunsthåndværk og samarbejde om nyskabende ideer
inden for erhvervslivet i området.
 
3. Medlemmerne
Medlemmer kan være:
Enkeltpersoner der er kunstnere, kunsthåndværkere eller Gallerier.
Støttemedlemmer kan være:
Kunstforeninger, organisationer og enkeltpersoner.
Optagelse af nye medlemmer:
Udøvende kunstnere eller kunsthåndværkere kan optages efter ansøgning og efterfølgende
godkendelse af flertallet i bestyrelsen. Ansøgning om optagelse sker på baggrund af vurdering af 5
indsendte værker. Kriteriet for optagelse er kvalitet og originalitet i værkerne.
Kunstnere, kunsthåndværkere og Gallerier, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter
sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Ethvert medlem, som ikke
respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af
bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende
generalforsamling.
Kontingentet for de to typer medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent betales ved
indmeldelse og fornyes hvert år. Medlemskab følger kalenderåret. Indmeldelser, som sker efter 1.
september, inkluderer det følgende års medlemskab.
 
4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts
måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt/elektronisk, med angivelse af dagsorden og vedhæftet
regnskab og evt. forslag til budget, mindst 14 dage før generalforsamlingen. Faste punkter på den
ordinære generalforsamlings dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle indkomne forslag
5. Fastsættelse af årlig kontingent.
6. Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt
Forslag til generalforsamling fremsendes til bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, og skal indkaldes
af denne inden en måned, når minimum 10 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og
fremsender motiveret dagsorden. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
Hvert betalende medlem har én stemme. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen
repræsentere mere end ét medlem. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. Afgørelser på
generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal.
Der tages referat ved generalforsamlingen.
 
5. Ledelse
Foreningen tegnes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og
medlemmerne kan genvælges. I lige år afgår 2 eller 4 medlemmer, i ulige år afgår 3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud i løbet af året, indtræder 1. suppleant,
indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen
sammensættes så vidt muligt, så der er repræsentanter bosat i hver af de tre kommuner. Det
tilstræbes at mindst fire af bestyrelsens medlemmer er udøvende kunstnere eller kunsthåndværkere.
Endvidere er der mulighed for, at der opstilles og vælges en person udefra, en erhvervsperson eller
lignende, der kan se foreningens arbejde i samspil med andre erhverv og institutioner i området.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, efter indkaldelse med dagsorden
fra formanden, og derudover når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 
6. Økonomi og hæftelse
Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelseshonorar udbetales til
kørselsgodtgørelse olign. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskaberne
skal før udsendelse i forbindelse med den ordinære generalforsamling være revideret af 2 valgte
revisorer. Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Foreningen benytter en
særskilt bankkonto i Foreningens navn i et anerkendt pengeinstitut.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden samt et bestyrelsesmedlem.
Foreningens bestyrelse kan udpege og give fuldmagt til en institution til at modtage indbetalinger og
betale indgåede forpligtigelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i netværkets til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Ved udstillinger holder de deltagende kunstnere udgifterne. Foreningen kan yde tilskud med
godkendelse af den siddende bestyrelse.
 
7. Organisering og koordination af arbejdet
Foreningens arbejde vil hovedsagelig være at arrangere udstillinger og møder. De holdes med det
formål at samle medlemmerne, så disse aktivt kan arbejde sammen og skabe nye produkter og
projekter.
 
8. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ophævelse af foreningen og vedtægtsændringer kan ske på generalforsamling og vedtages med 2/3
stemmeflertal. Forslag til en ophævelse af foreningen skal fremsendes til medlemmerne elektronisk
eller pr. brev senest 5 uger før den ophævende generalforsamling.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til formål der fremmer kunst og
kunsthåndværk i området og ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på
den opløsende generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2015 – Fjand Gårdbutik
Dirigent: Per Kjeldsgaard, Fjand Gårdbutik
 
Bestyrelse:
Formand Iben Zobbe,
Sekretær Maj-Britt Schwartz,
Kasserer Bente Hornstrup,
Britta Jespergaard,
Helle Jensen
 
Nordvestkunst